Tillbaka
 
Signalbokstäver
Ev tidigare registreringsnummer
Hemort
Byggnadsort och varv
Skeppsbyggmäster
SDCE
SD 473 (Strömstad), LL80 (Lysekil), samt LT669 (England)
Uppsala
Lowestoft, Chambers
John Chambers
   
Längd: 23,71
Bredd: 5,99
Djupgående: 2,65
Bruttodräktighet: 61
Nettodräktighet: 18
Dödvikt: 110 ton
Tidigare ägare och hemorter

1905 W Ratcliff Lowestoft 9 år
1914 AJ Turner Lowestoft 5 år
1919 S. Bell Lowestoft 4 år
1923 Slater and Barnard Lowestoft 14 år
1937 Glückmans Metallaffär Göteborg 1 år
1938 Sten Adolf Karlsson Väjern 21 år
1959 G Johannisson Hamburgssund 3 år
1962 Upsala Marinbotaniska Medelhavsexpedition AB 44 år
   
Skrovtyp och byggnadsmaterial
Riggtyp och förändringar av riggen
Nuvarande maskin och äldre dito
Kutter, skrov i ek och däck i kärnfuru
Ketchriggad, förkortad storbom pga av styrhytt
Volvo Penta TMD 100
Tidigare
1938 - 55 Hk 2 cyl Skandia
1944 - 80 Hk
1952 - 145 HK 2 Cyl Bolinder
1963 - Volvo Penta TMD 96
1986 - Volvo Penta TMD 100
   

Övrig utrustning

Hydraulisk vinsch för provtagningsutrustning
Radar
Ekolod
Kompass
Satellitnavigator med DGPS
200/380V /11 kW elverk drivet av en Yanmar marindiesel


Tidigare förbyggnader och reparationer

1944 Förbyggd Hälleviksstrand
1985 Installerat TMD100, bytt styrhytt, sänkt akterdäck
1989 85 m bordläggning utbytt samt att skrovet kalfatrades om
1990 7 m av bottenstocken och slitkölen utbytt samt riktning och uppstagning av roderbeslag
1993 Fördäcket sänkt
1995 Kalfatring av hela skrovet, utbyte av genomgående
maskininfästningar, rätat propelleraxeln, ompackning av propellerhylsan.

1999-2000 Förskepp (från styrhytt och föröver) - Utbyte av topptimmer,
6 översta bordläggningsplank, relingsstöttor, brädgång samt
förstäv.

2001-2002 Akterskepp (resten av skrovet) – Utbyte av topptimmer, däcktimmer, akterstäv, relings- och häckstöttor, bordläggning, däcksballkar, däcksbalksknän och akterdäck.

2003-2004 Utbyte av mellandäck, dvs 12 nya balkar, balkvägare och
däcksplank. Ny byssa, matplats, toalett, nya nedgångar samt
en del annan inredning.

Dokumentationsmaterial kring fartyget

Sailing Trawler

Planerat skick för fartyget

Skrovet skall vara i sådant sjövärdigt skick att fartyget kan framföras på det sätt som det ursprungligen var tänkt dvs på Nordsjön, dock ej vintertid. Klassningen ska vara Handelsfartyg/Traditionsfartyg. Exteriört skall fartyget motsvara utförandet vid dess sjösättning 1905 med temporärt avkall för styrhytten. Interiört en ändamålsenlig inredning för att möta nutidens krav avseende komfort.

Nuvarande och planerad verksamhet för fartyget

Nuvarande verksamhet är olika typer av forskning inriktad mot bottnar, vatten eller fauna. Fr o m 2006 även charter för upp till 12 passagerare.
Framtiden blir fortsatt inriktning på forskningsverksamhet men även charterseglingar, ”paying crew” och utbildnngsverksamhet.

Försäkringsbolag och typ av försäkring

ALANDIA Kasko och P& I-försäkring

Framtida bevarande

Nuvarande ägare har ansvarat för fartygets skötsel och bevarande i 44 år. Som framgår av ägarlängden i avsnitt 2 är detta den längsta tid som samma ägare har ägt fartyget. Vi har under dessa år känt, och känner fortfarande, ett stort ansvar för att bevara fartyget i sjövärdigt skick. Sunbeam fyller en viktig funktion inom marin miljövårdsforskning vilket kan illustreras av följande utdrag ur en av ett hundratal vetenskapliga publikationer som har haft R/V Sunbeam som provtagningsplattform: " ........ We also express our gratitude to the crew of R/V Sunbeam for excellent assistance during the field work".

Vi tror att fartyget även fortsättningsvis kommer att fylla en viktig funktion vad gäller marin forskning. Det finns en röd tråd i Sunbeams historik på så sätt att hon skapades för att utnyttja havets resurser i egenskap av seglande trålare, och nu sedan mer än tre decennier har fungerat som forskningsfartyg rörande marina miljövårdsfrågor. Genom sin sjövärdighet har Sunbeam visat sig vara utmärkt lämpad för denna verksamhet. Mycket av dagens forskning bygger på att prover insamlas i fält och resten av forskningsarbetet (analys, bearbetning, utvärdering, rapportering) sker i land. Detta gör att Sunbeam trots sin aktningsvärda ålder inte kommer att bli omodern i denna sin roll. Även utbildning av studenter på såväl grund- som forskarutbildningsnivå kan ske ombord.

Denna meningsfulla basverksamhet, som genom havsmiljöproblemens ständiga aktualitet knappast kommer att minska i framtiden, är en viktig hörnpelare i vår verksamhet samtidigt som vi siktar på en Traditionsfartygsklassning som då möjliggör en verksamhet med större andel charter och utbildningsverksamhet. Med dessa inriktningar kommer vi fortsätta att vårda och bevara vårt skepp på det ansvarsfulla sätt som de hittillsvarande 44 årens ägarskap i sig är ett uttryck för. Förutom det årliga underhållet, kommer vi även fortsättningsvis att se till att förnya Sunbeams skrov genom torrsättningar i framförallt Beckholmsdockan.

Vilka värden försöker vi att skydda?

Främst är det fartygstypen i sig som skall skyddas med det karaktäristiska skrovet och som varande en av de sista fartygstyper som byggdes för yrkesmässig sjöfart enbart för segling. Här ligger århundradens erfarenheter från segelfartygskonstruktion inbyggd och en engelsk kutter har dessutom byggts för att vara snabb, stark och trygg. Det gör fartygstypen om än ännu viktigare att bevara i framtiden oberoende av om härstamningen och framtida utseendet representerar svensk eller engelsk epok. Det viktiga är att fartyget nu är i svensk ägo och att vi tillsammans har ansvaret att föra denna fartygstyp in i framtiden.

Sunbeam K-märktes 2005-07-31.

Upsala Marinbotaniska Medelhavsexpedition AB

CG Velin

Tillbaka