R/V Sunbeam  
Sunbeam 1905 - byggd av ek-trä
Sunbeam byggdes 1905 i Lowestoft i östra England. För att bygga detta fartyg, så att det skulle tåla alla väder till sjöss, avverkades ca 100 av Englands allra bästa ekar. Trädens krokiga partier valdes av varvets ”master” ut till att bli delar av de mest svängda partierna, medan de mer rakväxta bitarna sågades upp till bordläggnings-plank.

Engelsk kutter, ketchriggad
Sunbeam har seglat på många vatten alltifrån Nordsjön och Atlanten till Medelhavet, Östersjön och Fyrisån. Hon var en av de många ”smacks”, ursprungligen kutter- sedermera ketchriggade, rakstävade, långkölade och ganska djupgående (ca 2,8 m) seglande fiskefartyg som under senare hälften av 1800-talet ersatte mindre och bräckligare farkoster vid nglands kuster.

Sjövärdiga båttyp
Med denna sjövärdiga båttyp kunde fisket ute på Nordsjöbankarna ske säkrare och effektivare. Allting är relativt, många kuttrar gick under i Nordsjöns djup. ycket sällan var dock den direkta orsaken det hårda vädret i sig. Det hände dock ofta att fartygen rammade varandra nattetid i rykande storm med fatala skador som följd. En annan vanlig haveriorsak var att man helt enkelt i hårt väder seglade upp på land. Många kuttrar mötte sitt öde i form av artillerield från tyska ubåtar under första ärldskriget.

Stabilt fartyg
Fartyget är otroligt stabilt byggt. Spanten är för det mesta 10 tum breda dubbelspant och 5 tum grova. Avståndet mellan spanten är midskepps 53 cm, medan det i för- och akterskeppet är tätspantat, dvs spanten ligger nästan ihop. Bordläggningen består av 2,5-3-tums (6,25 – 7,5 cm) ekplank och nästan hela fartyget har en inre garnering av 2-tums ekplank. Man kan med fog säga som de gamla engelska skepparna: ”They´ve built two ships into one”!

Tråla på Nordsjöns bankar
Det är lätt att föreställa sig nödvändigheten av ett stabilt skrov på ett fartyg vars uppgift var att tråla på Nordsjöns bankar. Möjligheterna att erhålla väderrapporter och stormvarningar i så god tid att man kunde nå hamn innan ovädren bröt ut, fanns inte under Sunbeams ungdom. Man var hänvisade till att rida ut stormarna till havs.

Engelsk kutter, ketchriggad. Forskningsfartyg sedan 1962.
Längd: Skrov (löa) 24 m + Peke 6 m + Bom 3 m = Total längd 33 m.
Ägare: Upsala marinbotaniska Medelhavsexp AB
Kontaktperson: CG Velin - 0709 - 80 06 02
Ny riggtyp
När denna riggtyp infördes kom kutterbegreppet att ändras från att ha gällt rigg-typen till att gälla själva fartygstypen. De engelska kuttrarna som inköptes till Sverige skiljer sig därför helt, både vad gäller rigg och skrovform, från andra typer av inhemska kuttrar, t ex lotskuttrar, tullkuttrar och fiskekuttrar, vilka alla har traditionell kutter-rigg.

Till Sverige 1937 - köpt för 104 pund
Sunbeam tjänstgjorde med beteckningen LT 669 som sailing trawler utan maskin på Nordsjöbankarna fram till i maj 1937 då hon av ägarna Jonathan Slater i Basserhill Corton, norr om Lowestoft och John Mathias Barnard, the Maples Cotmer Roal i Carlton Colville söder om Lowestoft såldes till Sverige för en köpeskilling av 104 pund. Köpare var Glücksmans metallaffär i Göteborg som i juli sålde henne vidare till kapten Sten Adolf Karlsson i Väjern. Sten fick henne registrerad samma år med sitt gamla namn och hon fick beteckningen LL 80. Året efter köpet förbyggdes hon och den 15/3 1938 fick Sunbeam sin första maskin installerad, en 55 HK tvåcylindrig Skandia.

Blev forskningsfartyg 1962
En docent och hans adepter från Uppsala Universtitet ville studera alger i Medelhavet. För att kunna det inköptes ett fartyg – Sunbeam. Resan genomfördes och efter hemkomsten bildades det bolag som sedan dess äger skeppet. Många olika forskningsprojekt har utförts sedan dess med grundtonen att Sunbeam ”Seglar för ett renare hav”. Forskningsprojekten har bl a utmynnat i att massafabrikerna numera är slutna system och att nuvarande kunskap om Östersjön och dess bottnar kunnat klarläggas. Sunbeam har även varit kampanjfartyg för såväl WWF, Naturskyddsföreningen och Coalition Clean Baltic.

Renoveringar
Sunbeam har genomgått genomgripande renoveringar sedan vintern 1999-2000. Allt det du nu ser av Sunbeam, förutom stormasten, är inte äldre 15 år! Charter Boka en resa med Sunbeam! Se www.sunbeam.se eller www.sunbeamsvanner.se eller ring Per Jonsson 0705 - 20 80 57. Bli medlem i Sunbeams Vänner!

 

uss aktuellt nr 3 2015
Uttrycket ”she could face any weather” synes därför utmärkt väl passa som karaktäristik på den engelska kuttern.

Nya tider
Kring sekelskiftet 1800-1900 började dock stål slå igenom som byggnadsmaterial för fartyg i den engelska fiskeflottan och ångmaskiner installerades. De gamla segelfartygen kom mer och mer ur modet i England.

Bohuslänska fiskare
Bohuslänska fiskare fick härigenom under 1900-talets första decennier möjlighet att billigt införskaffa goda fartyg för fiske på de stora vattnen. Motorer installerades, riggen krymptes ned drastiskt och däckshus, åtminstone en liten styrhytt, uppfördes. Dessa ombyggda kuttrar blev under några årtionden karaktäristiska inslag i bohuslänska hamnar och farvatten.
Sjövärdigt fartyg
Än idag, i vilken hamn man än förtöjer med Sunbeam, kommer det alltid fram någon äldre gentleman som har seglat på Sunbeam eller på något vis känner till henne. Alla tycks samstämmigt vittna om att hon är ett särdeles sjövärdigt fartyg.

Kutterskrovet - typiskt utseende
Kutterskrovet är kravellbyggt och har ett mycket typiskt utseende. Stäven är rak och aktern har ett kraftigt överhäng för att inte dras ned vid trålning. De engelska kuttrarna hade ursprungligen en mast med den sjöfartsterminologiskt korrekta kutter-riggen. Efterhand som båtarna blev större ökade också storseglet i omfång, för att till slut bli alltför otympligt och manskapskrävande. Då tog man helt enkelt och delade upp den äkta kutterriggen på två master, och den nya ketch-riggen hade bara fördelar.